visitation og efterværn

En 3-årig STU-uddannelse hos os begynder med en visitation og slutter med udslusning og et efterværn. Det er både vores, kommunens og jeres sikkerhed for, at den unge er i målgruppen for uddannelsen, kan gennemføre og i sidste ende få en konkret tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Visitation

For at blive en del af STU-uddannelsen, skal den unge

  • Være under 25 år
  • Have gennemført 9 års grundskole
  • Visiteres af kommunen

Det er en STU-vejleder, der i samarbejde med den unge, forældrene eller en værge samt evt. andre relevante fagpersoner indstiller til visitationen i kommunen.

Herefter visiterer kommunen på baggrund af den unges individuelle forudsætninger, behov og interesser. Geografiske, faglige og økonomiske hensyn indgår også i visitationen, så f.eks. udgifter til bodel, bostøtte og transport i videst muligt omfang kan holdes nede.

Alle, der visiteres til at være i målgruppen for STU-uddannelsen, har retskrav på 3 års uddannelse med fuldtidsundervisning og kan ønske – ikke stille krav om – at det bliver her hos os. Det er nemlig Visitationsudvalget for STU, der afgør, om den unge tilbydes plads på Kilden eller et andet sted.

Er den unge blevet visiteret, er det muligt at afbryde og genoptage uddannelsen uden at skulle visiteres påny. Den unge skal blot have afsluttet uddannelsen hos os senest 5 år efter opstart.

Er der behov for at visitere den unge til et andet uddannelsestilbud eller er der ændringer i eller ophør af uddannelsesforløbet, skal sagen forelægges Visitationsudvalget.

Har du spørgsmål, så kontakt din STU-vejleder i din hjemkommune. Hører du under Gribskov Kommune, skal du ringe på 48 36 04 00

Udslusning og efterværn

Når vores elever afslutter deres STU-uddannelse, bliver de tilbudt et individuelt efterværn og en udslusningsperiode. Målet er at finde det rette match for den enkelte og dermed et varigt job med ansættelseskontrakt.

Vi tilrettelægger både interne og eksterne praktikker samt selve jobbets indhold og omfang. Tilrettelæggelsen kan enten ske i Kildens Flyverteam eller i samarbejde med vores virksomhedsnetværk eller vores fagpersonale, hvis målet er beskyttet beskæftigelse her på Kilden.

Alt sker med udgangspunkt i elevernes livsduelighed:

  • Hvilke arbejdsressourcer har den enkelte?
  • Hvilke personlige, sociale og faglige kompetencer har den enkelte?
  • Hvilke ønsker har den enkelte om et meningsfuldt, overskueligt og håndterbart (arbejds)liv?

I og efter denne periode har den unge stadig mulighed for at deltage i vores månedlige klubaftener og løbende aktiviteter.