Målsætning

Både som socialøkonomisk virksomhed og som uddannelsessted er vores målsætning klar: Vi vil rykke mennesker, så de bliver i stand til at bidrage aktivt og positivt – bidrage både på arbejdsmarkedet, tilrettelagt efter den enkeltes ressourcer og kompetencer – og bidrage til et socialt ansvarligt og mangfoldigt samfund.

På Kilden har vi en grundlæggende tro på, at alle mennesker har ressourcer, evner og kompetencer, som kan og skal udvikles og bruges optimalt. Ligesom vores mangeårige erfaring viser, at både unge og voksne her på stedet rykker sig overraskende meget gennem de krav og den tillid, vi møder dem med her på stedet. Vores Kilderåd giver mulighed for, at vores elever og ansatte bidrager aktivt til Kildens udvikling og er dermed også med til at udvikle den enkelte.

Vores målsætning omkring både STU-eleverne, de unge i afklaringsforløb og medarbejderne i beskyttet beskæftigelse er todelt:

  1. De skal opleve at være en del af et trygt læringsmiljø og en arbejdsplads med fagligt og pædagogisk højt niveau, hvor de udvikler sig personligt, fagligt og socialt – så tiden på Kilden med uddannelse afspejler et stort og positivt aftryk i den del af deres historie, der omhandler deres værdsatte kvalifikationer og kompetencer
  2. De skal kunne se tilbage på Kilden som et springbræt til en varig tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed til et overskueligt, meningsfuldt og håndterbart (arbejds)liv, hvor de bidrager aktivt til egen forsørgelse og videre udvikling

Visionen bag

Bag målsætningen ligger en lige så klar vision: Kilden udvikler menneskers potentiale.

Vores tre grundlæggende værdier 

Trivsel

For Kilden er trivsel for den enkelte en forudsætning for positiv udvikling – derfor tilstræber vi hver dag at skabe de bedst mulige rammer og grundlag for et trygt og spændende læringsmiljø.

Tryghed

På Kilden møder de unge tillid, omsorg og menneskelig varme, ligesom de oplever at være en del af fællesskabet. Her er det gode kammeratskab en naturlig del af udviklingen, vi taler alle positivt med, til og om hinanden. Vi møder hinanden med anerkendelse. Alt sammen fordi tryghed skaber den tillid, som er byggesten for læring.

De unge møder faglærernes menneskelige og faglige forskellighed med autenticitet og med den samme pædagogiske platform som fællesnævner. Det underbygger en tillid og tro på forskellighed, der skaber tryghed.

De unge oplever også overskueligheden i hverdagen. Her er faste, klare rammer, struktur og dermed stor forudsigelighed bl.a. i form af ugeskemaer, rettidig planlægning og brugbar information. Det bidrager til trygheden.

Dertil kommer, at vi værner om traditioner og fejrer både højtider og fødselsdage. Året har sin trygge gang i forhold til årstider kontra arbejdsopgaver og produktion på linjerne.

Sidst, men ikke mindst, lærer de unge demokratiske spilleregler, både i de store og små ting i hverdagen. Spillereglerne bliver bl.a. tydeliggjort gennem Kilderådet, som er de unges fælles repræsentative talerør ved større beslutninger, der har relevans for dem. Det skaber tryghed at blive behandlet med værdighed.

Faglighed

Vores faglærere har høj faglighed og stor pædagogisk viden og erfaring, der gør dem i stand til at skabe motiverende rammer for læring. Her spiller anerkendelsen en afgørende rolle, fordi den skaber positive og centrale møder med de unge: De får hver dag især sat fokus på gode historier med det de skaber, det de oplever og har succes med – og faglærerne kan synliggøre, hvorfor ting skal læres, og kompetencer er et gode.

Faglærerne har forventninger til alle Kildens unge. Der bliver stillet krav, skabt stille forstyrrelser og undren hos de unge, men altid med anerkendelse af den enkelte – og med den positive bonus at opleve sin egen og fællesskabets begejstring og skulderklap, når faglighed lykkes i praksis.

Der hersker her en høj grad af respekt for den enkeltes integritet og grænser. Vi vægter respekten for forskellighed højt, og alle skal opleve og udvise respekt på tværs af alder og køn. Her har vi alle ret til selvstændighed – og alle vil blive mødt i den ånd.

Endelig skaber Kildens skønne naturrammer nogle af de bedst tænkelige fysiske og materielle rammer, der understøtter læring både på linjerne og i den tværfaglige undervisning.